การตีพิมพ์เผยแพร่

เจ้าของผลงาน ชื่อฐานข้อมูล ประเภทผลงาน
Effect of Working Temperature on Heat Transfer Characteristic of Helix oscillating Heat Pipe (HOHP) ดร.นำพน พิพัฒน์ไพบูลย์ นำเสนอระดับนานาชาติ
การพัฒนาเครื่องปรับสภาพหน้าดินสำหรับเกษตรกรประเภทนาดำ อาจารย์ณรงค์ หูชัยภูมิ นำเสนอระดับชาติ
AChE Inhibitory Capability of Golden Shower (Leguminosae Mimosoideae) ดร.กอบกุล นงนุช นำเสนอระดับชาติ
การตรวจวัดพลังงานจากรังสีและความสว่างของแสงอาทิตย์ด้วยสถานีวัดอย่างง่าย อาจารย์สมพร หงษ์กง นำเสนอระดับชาติ
การเปรียบเทียบวิธีควบคุมแรงดันไฟฟ้าสำหรับอินเวอร์เตอร์หลายระดับแรงดัน Comparison of voltage control Methods for Multi-Level Inverter อาจารย์จิระพงศ์ ศรีวิชัย นำเสนอระดับชาติ
A new generation laser therapy 1,032 nm by u-ring resonator for acne vulgarism treatment application J.Phelawan,N.Pornsuwancharoen นำเสนอระดับชาติ
การประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 4 A multi-channel THz-frequency carrier generation y u-ring resonator system for optical communication นำเสนอระดับชาติ
วงจรชมิตต์ทริกเกอร์แบบทวนเข็มนาฬิกาโหมดกระแสแบบใหม่โดยใช้ Mo-CFTA A Novel Current-mode Conter Clock Wire Schmitt Trigger Usigger Using Mo-CFTA อาจารย์จงเจริญ บุญคุ้ม นำเสนอระดับชาติ
การควบคุมแสงสว่างในห้องเรียนเพื่อการประหยัดพลังงานโยใช้อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ Lighting Control to Save Energy in Classroom through Automatic Control Device อาจารย์เอกวิทย์ หายักวงษ์และอาจารย์ภานุมาศ แสนพวง นำเสนอระดับชาติ
เครื่องไล่ความชื้นในเมล็ดข้าวขนาดเล็กเพื่อชุมชน อาจารย์ปริญญา กิตติสุทธิ์และอาจารย์สุขุม จุฬาจตุระศิรรัตน์ นำเสนอระดับชาติ
โปรแกรมวัดความเข้มแสงจากเซลล์อสงอาทิตย์ขนาดเล็กด้วยโปรแกรม Lab View Program to measure the light intensity via a small solar cell with Lab View อาจารย์นครินทร์ ศรีปัญญาและอาจารย์สาธิต สิทธิโชคิ นำเสนอระดับชาติ
รถสามล้อไฟฟ้าสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ Electric Tricycle for Handicapped People and Elderly อาจารย์เจษฎา พรหมเกษและอาจารย์อาภาพล มหาวีระ นำเสนอระดับชาติ
โคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ หลอด LED Solar Street Light LED Lamp อาจารย์อาภาพล มหาวีระ และเจษฎา พรหมเกษ นำเสนอระดับชาติ
การควบคุมมอเตอร์เหนี่ยวนำหนึ่งเฟสเพื่อการประหยัดพลังงาน โดยใช้การควบคุมแบบพัลส์วิดมอดูเลชั้น เอซี ช็อปเปอร์ Single Phase Induction Motor Control for Energy Saving Using PWM AC Chopper control อาจารย์วีระ ธันยาภิรักษ์ นำเสนอระดับชาติ
การประหยัดพลังงานในเครื่องปรับอากาศโดยใช้อุปกรณ์ควบคุมอัตโนมัติ Energy Saving in Air-Conditioning through Automatic Control Device นายเอกวิทย์ หายักวงษ์ นำเสนอระดับชาติ
ผลกระทบการท่องเที่ยวที่ส่งผลต่อรูปแบบอาคารพื้นถิ่นเขตเมืองเก่าเชียงคาน จังหวัดเลย ปกรณ์ พัฒนานุโรจน์ นำเสนอระดับชาติ
Effect of guineagrass and Thapra stylo silages on dry matter intake and milk production Warangkana Homsai, Smerjai Bureenok, Achara Lukkananukool, Chalermpon Yuangklang, Kraisit Vasupen and Yasuhiro Kawamoto นำเสนอระดับชาติ
การใช้หญ้าหมักทดแทนในอาหารสุกรต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและการย่อยได้ของโภชนะในสุกรพื้นเมือง นัฐกานต์ โคตรชมภู, ศศิพันธ์ วงศ์สุทธาวาส, เฉลิมพล เยื้องกลาง, เสมอใจ บุรีนอก, เกศรา อำพาภรณ์, ชเวง สารคล่อง และไกรสิทธิ วสุเพ็ญ นำเสนอระดับชาติ
ผลของการเสริมกากเม่าต่อปริมาณการกินได้และการย่อยได้ของโภชนะในแพะ ดนุพล สุพรรณภูวงษ์, อุไร นนท์อาษา, เสมอใจ บุรีนอก, ไกรสิทธิ วสุเพ็ญ, ศศิพันธ์ วงศ์สุทธาวาส, ปราโมทย์ แพงคำ, ฉลอง วชิราภากร, เมธา วรรณพัฒน์, และเฉลิมพล เยื้องกลาง นำเสนอระดับชาติ
ผลของชนิดของไขมันต่อปริมาณการกินได้และการย่อยได้ของโภชนะในเนื้อแพะ มาย พลวิไซ, ทันสมัย วรพิม, ไกรสิทธิ วสุเพ็ญ, เสมอใจ บุรีนอก, ศศิพันธ์ วงศ์สุทธาวาส, ปราโมทย์ แพงคำ, ฉลอง วชิราภากร, และเฉลิมพล เยื้องกลาง นำเสนอระดับชาติ

หน้า