ภานุมาศ แสนพวง

ชื่อภาษาไทย: 
ภานุมาศ แสนพวง
สังกัดหน่วยงาน: 
คณะอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ตำแหน่งทางวิชาการ: 
อาจารย์
รูปภาพ: