แบบฟอร์มงานวิจัย

แบบฟอร์มเกี่ยวกับงานวิจัย

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

ดาวน์โหลดทั้งหมด

ดาวน์โหลดแบบแยกไฟล์

          1. แบบเสนอโครงการวิจัย (กรณีเป็นโครงการวิจัยเดี่ยว/โครงการวิจัยย่อย)

          2. แบบเสนอแผนงานวิจัย (กรณีเป็นโครงการวิจัยชุด)

          3. คำชี้แจงแบบเสนอโครงการวิจัย (กรณีเป็นโครงการวิจัยเดี่ยว/โครงการวิจัยย่อย)

          4. คำชี้แจงแบบเสนอแผนงานวิจัย (กรณีเป็นโครงการวิจัยชุด)

          5. แบบรายงานความก้าวหน้า

          6. นิยามเกี่ยวกับการวิจัย

          7. ตัวอย่างการเขียนงบประมาณ

          8. ตัวอย่างการเขียนงบแผนโครงการวิจัย

          9. ตัวอย่างการเขียนงบแผนงานวิจัย

        10. ตัวอย่างการเขียนงบโครงการหลายปี

        11. จรรยาบรรณวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ

        12. จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์สภาวิจัยแห่งชาติ

        13. ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์

        14. พระราชบัญญัติสัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2558

        15. จริยธรรมการวิจัยในคน

        16. ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคน

        17. แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ

        18. ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

        19. ส่งมอบครุภัณฑ์ทางการวิจัย

        20. หนังสือยินยอมการเผยแพร่งานวิจัย

แบบฟอร์มเกี่ยวกับข้อเสนอโครงการขออนุญาติใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์

ดาวน์โหลดทั้งหมด

ดาวน์โหลดแบบแยกไฟล์

         1. แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการเลี้ยงและการใช้สัตว์ มทร.

         2. แบบฟอร์มการขอรับการพิจารณาจรรยาบรรณการเลี้ยงและการใช้สัตว์ มทร.

         3. ขั้นตอนการดำเนินงานสำหรับข้อเสนอโครงการขออนุญาตใช้สัตว์

 

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย

ดาวน์โหลดทั้งหมด

ดาวน์โหลดแบบแยกไฟล์

 วจ-01 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัย (โครงการชุด)

 วจ-02 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัย (โครงการเดี่ยว)

 วจ-03 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัย (โครงการชุดย่อย)

 วจ-04 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย (โครงการชุด) 

 วจ-05 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย (โครงการเดี่ยว) 

 วจ-06 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย (โครงการย่อย) 

 วจ-07 แผนการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย (โครงการชุด) 

 วจ-08 แผนการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย (โครงการเดี่ยว)

 วจ-09 แผนการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย (โครงการชุดย่อย)

 วจ-10 บันทึกข้อความขออนุญาตปฏิบัติงานล่วงเวลา (โครงการชุด)

 วจ-11 บันทึกข้อความขออนุญาตปฏิบัติงานล่วงเวลา (โครงการเดี่ยว)

 วจ-12  บันทึกข้อความขออนุญาตปฏิบัติงานล่วงเวลา โครงการชุด (ย่อย)

 วจ-13 บันทึกข้อความขออนุมัติจ้างผู้ช่วยนักวิจัย ลูกจ้างรายวัน (โครงการเดี่ยว)

 วจ-14 บันทึกข้อความขออนุมัติจ้างผู้ช่วยนักวิจัย ลูกจ้างรายวัน (โครงการชุดย่อย)

 วจ_15 สัญญาจ้างผู้ช่วยนักวิจัย

 วจ-16 แบบฟอร์มภาระงานนักวิจัย

 วจ-17 แบบฟอร์มภาระงานผู้ช่วยนักวิจัย

 วจ-18 แบบรายงานความก้าวหน้าของชุดโครงการวิจัย/แผนงานวิจัย/โครงการวิจัย

 วจ-19 แบบประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

 วจ-20 แบบสรุปผลการประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย

 วจ-21 บันทึกข้อความขอขยายเวลาดำเนินวิจัย (โครงการชุดย่อย)

 วจ-22 บันทึกข้อความขอขยายเวลาดำเนินวิจัย (โครงการชุด)

 วจ-23 บันทึกข้อความขอขยายเวลาดำเนินวิจัย (โครงการเดี่ยว)

 วจ-24 แบบประเมินรายงานวิจัยฉบับร่าง

 วจ-25 แบบสรุปผลการประเมินรายงานวิจัยฉบับร่าง

 วจ-26 บันทึกข้อความขอส่งรายงานความก้าวหน้า/รายงานวิจัยฉบับร่าง/รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และขอเบิกเงิน สนับสนุนการวิจัย งวดที่

  วจ-27 สรุปรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 เอกสารล้างใบสำคัญรับเงินงวดที่ 1

  วจ-28 สรุปรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2560 เอกสารล้างใบสำคัญรับเงินงวดที่ 2-3

 ขั้นตอนการดำเนินโครงการวิจัย

 สงป.301 ถ่ายทอดเทคโนโลยี (กำหนดการส่งทุกวันที่ 5 ของเดือน) 

 สงป.301 องค์ความรู้ (กำหนดการส่งทุกวันที่ 5 ของเดือน)

 

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องเมื่อดำเนินโครงการวิจัยเสร็จสิ้น

ดาวน์โหลดทั้งหมด

ดาวน์โหลดแบบแยกไฟล์

 1. สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัยเดี่ยว(วจ.2 ด)

 2. สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินชุดโครงการวิจัย (วจ.2 ช)
 3. แบบแสดงรายละเอียดการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน
 

 

Template โปสเตอร์ สำหรับโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2556 

ดาวน์โหลดทั้งหมด

ดาวน์โหลดแบบแยกไฟล์

 1. ประเภทวิจัยชุมชน
 2. ประเภทวิจัยสถาบัน 
 3. ประเภทถ่ายทอดเทคโนโลยี
หมายเหตุ ให้จัดทำโปสเตอร์ขนาด 80x120 เซนติเมตร 

 เอกสารที่เกี่ยวข้องการเงินสนับสนุนงานวิจัย

ดาวน์โหลดทั้งหมด

ดาวน์โหลดแบบแยกไฟล์

 1.ใบสำคัญรับเงิน
 2. ตัวอย่างบันทึกข้อความขอเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย
 3. ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน 
 4. ตัวอย่างการเขียนงบประมาณสำหรับโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
 5. ตัวอย่างการเขียนงบประมาณสำหรับโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
 
6. แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร

 

แบบฟอร์มรายงานข้อมูลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน

ดาวน์โหลดทั้งหมด

ดาวน์โหลดแบบแยกไฟล์

 1. แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 
 2.
 แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้

 แบบฟอร์มอื่น ๆ

ดาวน์โหลดทั้งหมด

ดาวน์โหลดแบบแยกไฟล์

 1. แบบฟอร์มทะเบียนประวัติผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย
 2. แบบฟอร์มประวัตินักวิจัย 
 3.
 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2553
 4. ขั้นตอนการดำเนินโครงการและการเบิกจ่าย งบประมาณการวิจัย
 5. แบบสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

 

  1. แบบฟอร์มเกี่ยวกับกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

1.การขอรับเงินสนับสนุนการตีพิมพ์

ดาวน์โหลดทั้งหมด

ดาวน์โหลดแบบแยกไฟล์

2. การขอเงินอุดหนุนเพื่อขอเสนอผลงานทางวิชาการ

ดาวน์โหลดทั้งหมด

ดาวน์โหลดแบบแยกไฟล์

3. การขอรับเงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้นหรือผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและระดับนานาชาติ

4. ทรัพย์สินทางปัญญา

5. ดาวน์โหลดแบบประเมินรายงานวิจัยเพื่อเสนอในที่ประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ พ.ศ. 2553

6. แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร

 

แบบฟอร์มต่างๆเกี่ยวกับงานบริการวิชาการ
1. การรายงานข้อมูลงานบริการวิชาการตามตัวชี้วัด
 แบบรายงานข้อมูลงานบริการวิชาการตามตัวชี้วัด
2. การจัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินโครงการ
 แบบฟอร์มแผนปฏิบัติการ
3. รายงานสรุปโครงการฯ (รายงานเป็นรูปเล่ม และไฟล์รูปภาพ) ส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนาเมื่อสิ้นสุดโครงการฯ
 การจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ
 แบบฟอร์มแบบประเมิน
       แบบสำรวจความต้องการรับบริการ
       แบบประเมินผลการให้บริการทางวิชาการ
       แบบติดตามผลการให้บริการทางวิชาการ
 หนังสือสรุปการใช้จ่ายเงินตามโครงการ (ประกอบด้วย)
 ตัวอย่างการสรุปผลการประเมินความพึงพอใจ
4. รายงานสรุปโครงการฯ (ลงแบบฟอร์มของสถาบันวิจัยและพัฒนา) ส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ
 แบบฟอร์มรายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
 
5. รายงานสรุปโครงการฯ (ลงแบบฟอร์มของสถาบันวิจัยและพัฒนา) ส่งมายังสถาบันวิจัยและพัฒนา เมื่อสิ้นสุดโครงการฯ
 แบบฟอร์มรายงานประจำเดือน
 แบบฟอร์มรายงานเมื่อสิ้นสุดโครงการ
 

6. ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ว่าด้วยการบริการวิชาการของหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2551

7. เกณฑ์การวัดความสำเร็จแต่ละโครงการ

 

  แบบประเมินการจัดโครงการด้านคุณประโยชน์และความพึงพอใจผู้เข้ารับบริการ

สำหรับหน่วยงาน/คณะ
 รายงานสรุปผลการให้บริการวิชาการตามตัวชี้วัด ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 รายงานสรุปผลการให้บริการวิชาการของบุคลากรตามตัวชี้วัด ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 

ทรัพย์สินทางปัญญา
ดาวน์โหลดแบบแยกไฟล์

 ความรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา  
 ใบสมัครเพื่อขอรับค่าตอบแทนผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา (แบบฟอร์ม IRD(IP)–01)

สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
ดาวน์โหลดแบบแยกไฟล์

 ขั้นตอนการยื่นจดสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร
 แบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 
 แบบฟอร์มรายละเอียดการประดิษฐ์
 คำอธิบายรายละเอียดข้อมูลการประดิษฐ์เพื่อขอจดสิทธิบัตรอนุสิทธิบัตร
 คำรับรองเกี่ยวกับสิทธิขอรับสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร(แบบ สป-สผ-อสป-001-ก(พ)) 
 สัญญาโอนสิทธิขอรับสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร 
 คำขอรับสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร (แบบ สป-สผ-อสป-001-ก)
 คำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำขอรับสิทธิบัตร-อนุสิทธิบัตร(แบบ สป-สผ-อสป-003-ก) 

ลิขสิทธิ์
ดาวน์โหลดแบบแยกไฟล์

 ขั้นตอนการยื่นจดลิขสิทธิ์
 แบบฟอร์มแจ้งความจำนงขอยื่นจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
 สัญญาโอนลิขสิทธิ์
 แบบฟอร์มคำขอแจ้งข้อมูลลิขสิทธิ์

 

รู้จริงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา

  รู้จริงเรื่องทรัพย์สินทางปัญญา

          http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/DIP-Animation/DIP-Animation.html

 

 ตัวอย่างสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร

          http://www.ipthailand.go.th/ipthailand/index.php?option=com_docman&Itemid=354