แบบฟอร์มงานวิจัย

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
 1. แบบ ว-1ด 
 2. แบบ ว-1ช
 3. คำชี้แจง ว-1ด 
 4. คำชี้แจง ว-1ช
 5. แบบรายงานความก้าวหน้า
 6. ภาคผนวก 1 มติคณะรัฐมนตรี
 7. ภาคผนวก 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) 
 8. ภาคผนวก 3 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)
 9. ภาคผนวก 3 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ฉบับย่อ 
 10. ภาคผนวก 4 นิยามเกี่ยวกับการวิจัย
 11. ภาคผนวก 5 ตัวอย่างการเขียนงบประมาณ
 12. ภาคผนวก 6 ตัวอย่างการเขียนงบแผนโครงการวิจัย
 13. ภาคผนวก 7 ตัวอย่างการเขียนงบแผนงานวิจัย
 14. ภาคผนวก 8 ตัวอย่างการเขียนงบโครงการหลายปี
 15. ภาคผนวก 9 จรรยาบรรณวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ
 16. ภาคผนวก 10 จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์สภาวิจัยแห่งชาติ
 17. ภาคผนวก 11 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์
 18. ภาคผนวก 12 จริยธรรมการวิจัยในคน
 19. ภาคผนวก 13 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคน
 21. ภาคผนวก 14 แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
 22. ภาคผนวก 15 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น
 1. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการประยุกต์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง 
2. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล 
3. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
4. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการจัดการน้ำ
5. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านพลังงานทดแทน
6. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ 
7. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
8. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
9. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการท่องเที่ยว
10. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านผู้สูงอายุและสังคมสูงอายุ
11. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
12. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
13. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านพื้นที่สูง
14. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านข้าว
15. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง
16. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านยางพารา
17. เกษตรเพื่อความยั่งยืน
18. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านสุขภาพและชีวเวชศาสตร์ 
19. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านพืชสวน (ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ
20. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านปาล์มน้ำมัน
21. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอ้อยและน้ำตาลทราย
22. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาสมุนไพร
23. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอาหารและความมั่นคง
24. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการรักษาความมั่นคงปลอยภัยไซเบอร์
25. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
26. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อ เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้
27. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนา National Food Valley
28. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอัญมณีและเครื่องประดับ
29. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub)
30. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว (ฉบับปรับปรุง)
31. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการจัดการขยะของชุมชน
32. สัตว์เศรษฐกิจ
33. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์
34. การคมนาคมขนส่งระบบราง
35. การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
36. พลาสติกชีวภาพ
37. มนุษยศาสตร์
38. ผลกระทบการใช้แร่ใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน
39. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย 
 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัย (โครงการชุด)
 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัย (โครงการเดี่ยว)
 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัย (โครงการชุดย่อย)
 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย (โครงการชุด) 
 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย (โครงการเดี่ยว) 
 สัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย (โครงการย่อย ) 
 แผนการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย (โครงการชุด) 
 แผนการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย (โครงการเดี่ยว)
 แผนการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัย (โครงการชุดย่อย)
 บันทึกข้อความขออนุญาตปฏิบัติงานล่วงเวลา (โครงการชุด)
 บันทึกข้อความขออนุญาตปฏิบัติงานล่วงเวลา (โครงการเดี่ยว)
 บันทึกข้อความขออนุญาตปฏิบัติงานล่วงเวลา โครงการชุด (ย่อย)
 บันทึกข้อความขออนุมัติจ้างผู้ช่วยนักวิจัย ลูกจ้างรายวัน (โครงการเดี่ยว)
 บันทึกข้อความขออนุมัติจ้างผู้ช่วยนักวิจัย ลูกจ้างรายวัน (โครงการชุดย่อย)
 สัญญาจ้างผู้ช่วยนักวิจัย
 แบบฟอร์มภาระงานนักวิจัย
 แบบฟอร์มภาระงานผู้ช่วยนักวิจัย
 แบบรายงานความก้าวหน้าของชุดโครงการวิจัย/แผนงานวิจัย/โครงการวิจัย
 แบบประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
 แบบสรุปผลการประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
 บันทึกข้อความขอขยายเวลาดำเนินวิจัย (โครงการชุดย่อย)
 บันทึกข้อความขอขยายเวลาดำเนินวิจัย (โครงการชุด)
 บันทึกข้อความขอขยายเวลาดำเนินวิจัย (โครงการเดี่ยว)
 แบบประเมินรายงานวิจัยฉบับร่าง
 แบบสรุปผลการประเมินรายงานวิจัยฉบับร่าง
 ขั้นตอนการดำเนินโครงการวิจัย

*Download แบบฟอร์มทั้งหมด 

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องเมื่อดำเนินโครงการวิจัยเสร็จสิ้น
 1. สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัยเดี่ยว(วจ.2 ด)
 2. สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินชุดโครงการวิจัย (วจ.2 ช)
 3. แบบแสดงรายละเอียดการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน

 

Template โปสเตอร์ สำหรับโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2556 
 1. ประเภทวิจัยชุมชน
 2. ประเภทวิจัยสถาบัน 
 3. ประเภทถ่ายทอดเทคโนโลยี
หมายเหตุ ให้จัดทำโปสเตอร์ขนาด 80x120 เซนติเมตร 

เอกสารที่เกี่ยวข้องการเงินสนับสนุนงานวิจัย
 1.ใบสำคัญรับเงิน
 2. ตัวอย่างบันทึกข้อความขอเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย
 3. ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน 
 4. ตัวอย่างการเขียนงบประมาณสำหรับโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
 5. ตัวอย่างการเขียนงบประมาณสำหรับโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
 6. แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร

 

แบบฟอร์มรายงานข้อมูลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน
 1. แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 
 2. แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้

แบบฟอร์มอื่น ๆ 
 1. แบบฟอร์มทะเบียนประวัติผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย
 2. แบบฟอร์มประวัตินักวิจัย 
 3. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2553
 4. ขั้นตอนการดำเนินโครงการและการเบิกจ่าย งบประมาณการวิจัย
 5. แบบสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย