แบบฟอร์มงานวิจัย

  เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2556
       เกณฑ์การให้เงินอุดหนุนบุคลากรเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ
       เงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้นหรือผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและระดับนานาชาติ พ.ศ.2556

   แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณโครงการวิจัย  

   คู่มือการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

  การประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ตามมติคณะรัฐมนตรี       

   แบบ ว-1 ด        
 จรรยาบรรณนักวิจัย   
  สัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัย (โครงการชุด) 
  สัญญารับทุนอุดหนุนงารวิจัย (โครงการเดี่ยว) 
  แผนการใช้จ่ายเงินชุดโครงการวิจัย (วจ.1 ช) 
  แผนการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัยเดี่ยว (วจ.1 ด) 
  สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินชุดโครงการวิจัย (วจ.2 ช)   
  สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัยเดี่ยว(วจ.2 ด) 
  แบบรายงานความก้าวหน้าของชุดโครงการวิจัย/แผนงานวิจัย/โครงการวิจัย 
  บันทึกขอขยายเวลาการทำวิจัย    
  ฟอร์มอนุมัติจ้างผู้ช่วยนักวิจัย   
  ฟอร์มภาระงานของผู้ช่วยนักวิจัย   
  สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวโครงการวิจัย   
  แบบประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย 
  แบบประเมินรายงานวิจัยฉบับร่าง 
  แบบประเมินผลงานวิจัยหลังสิ้นสุดโครงการ 
  แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย 
  หนังสือยินยอมการเผยแพร่งานวิจัย 
  แบบฟอร์มอนุกรรมการวิจัย 
  แบบฟอร์มประวัตินักวิจัย 
  คำชี้แจงแบบประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยรายโครงการ (แบบ ป-1) 
  แบบประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยรายโครงกาาร (แบบ ป.1) 
  ตัวอย่างการคิดงบประมาณการวิจัย 
  เอกสารประกอบการเบิกจ่าย (ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน)   
  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2553
  ขั้นตอนการดำเนินโครงการและการเบิกจ่าย งบประมาณการวิจัย 

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องการเผยแพร่ผลงานวิจัย  

 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555 - 2559) และยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.2555 - 2559) 4 ภูมิภาค

 

VDO วิธีการทางประวัติศาสตร์