แบบฟอร์มงานวิจัย

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการส่งข้อเสนอโครงการวิจัย
 1. แบบ ว-1ด
 2. แบบ ว-1ช
 3. คำชี้แจง ว-1ด
 4. คำชี้แจง ว-1ช
 5. แบบรายงานความก้าวหน้า
 6. ภาคผนวก 1 มติคณะรัฐมนตรี
 7. ภาคผนวก 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559)
 8. ภาคผนวก 3 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559)
 9. ภาคผนวก 3 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ฉบับย่อ
 10. ภาคผนวก 4 นิยามเกี่ยวกับการวิจัย
 11. ภาคผนวก 5 ตัวอย่างการเขียนงบประมาณ
 12. ภาคผนวก 6 ตัวอย่างการเขียนงบแผนโครงการวิจัย
 13. ภาคผนวก 7 ตัวอย่างการเขียนงบแผนงานวิจัย
 14. ภาคผนวก 8 ตัวอย่างการเขียนงบโครงการหลายปี
 15. ภาคผนวก 9 จรรยาบรรณวิชาชีพวิจัยและแนวทางปฏิบัติ
 16. ภาคผนวก 10 จรรยาบรรณการใช้สัตว์เพื่องานทางวิทยาศาสตร์สภาวิจัยแห่งชาติ
 17. ภาคผนวก 11 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยที่มีการใช้สัตว์
18. ภาคผนวก 12 จริยธรรมการวิจัยในคน
19. ภาคผนวก 13 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยในคน
21. ภาคผนวก 14 แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ
22. ภาคผนวก 15 ข้อกำหนดสำหรับข้อเสนอการวิจัยด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ

ยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติรายประเด็น
1. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการประยุกต์เพื่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
2. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านความมั่นคงของรัฐและการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
3. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการปฏิรูปการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้
4. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการจัดการน้ำ
5. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านพลังงานทดแทน
6. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านความหลากหลายทางชีวภาพ
7. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม
8. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาเทคโนโลยี
9. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการท่องเที่ยว
10. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านผู้สูงอายุและสังคมสูงอายุ
11. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
12. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการเป็นประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
13. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านพื้นที่สูง
14. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านข้าว
15. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอุตสาหกรรมมันสำปะหลัง
16. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านยางพารา
17. เกษตรเพื่อความยั่งยืน
18. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านสุขภาพและชีวเวชศาสตร์
19. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านพืชสวน (ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ
20. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านปาล์มน้ำมัน
21. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอ้อยและน้ำตาลทราย
22. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาสมุนไพร
23. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอาหารและความมั่นคง
24. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการรักษาความมั่นคงปลอยภัยไซเบอร์
25. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
26. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาการเลี้ยงโคเนื้อ เพื่อเพิ่มผลผลิตและรายได้
27. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนา National Food Valley
28. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านอัญมณีและเครื่องประดับ
29. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical Hub)
30. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว (ฉบับปรับปรุง)
31. ยุทธศาสตร์การวิจัยรายประเด็นด้านการจัดการขยะของชุมชน
32. สัตว์เศรษฐกิจ
33. วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์
34. การคมนาคมขนส่งระบบราง
35. การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ
36. พลาสติกชีวภาพ
37. มนุษยศาสตร์
38. ผลกระทบการใช้แร่ใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน
39. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับทุนสนับสนุนงานวิจัย
1. บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการวิจัย
2. สัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัย (โครงการเดี่ยว)
3. สัญญารับทุนอุดหนุนงานวิจัย (โครงการชุด)
4. แผนการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัยเดี่ยว (วจ.1 ด)
5. แผนการใช้จ่ายเงินชุดโครงการวิจัย (วจ.1 ช)
6. บันทึกข้อความขออนุญาตปฏิบัติงานล่วงเวลา
7. บันทึกข้อความขออนุมัติจ้างผู้ช่วยนักวิจัย / ลูกจ้างรายวัน
8. สัญญาจ้างผู้ช่วยนักวิจัย
9. แบบฟอร์มภาระงานนักวิจัย
10. แบบฟอร์มภาระงานผู้ช่วยนักวิจัย
11. แบบรายงานความก้าวหน้าของชุดโครงการวิจัย/แผนงานวิจัย/โครงการวิจัย
12. แบบประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
13. แบบสรุปผลการประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัย
14. บันทึกข้อความขอขยายเวลาการทำวิจัย
15. แบบประเมินรายงานวิจัยฉบับร่าง
16. แบบสรุปผลการประเมินรายงานวิจัยฉบับร่าง

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องเมื่อดำเนินโครงการวิจัยเสร็จสิ้น
1. สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินโครงการวิจัยเดี่ยว(วจ.2 ด)
2. สรุปรายงานการใช้จ่ายเงินชุดโครงการวิจัย (วจ.2 ช)
3. แบบแสดงรายละเอียดการบูรณาการกระบวนการวิจัยหรืองานสร้างสรรค์กับการจัดการเรียนการสอน

 

Template โปสเตอร์ สำหรับโครงการวิจัยงบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2556
1. ประเภทวิจัยชุมชน
2. ประเภทวิจัยสถาบัน
3. ประเภทถ่ายทอดเทคโนโลยี
หมายเหตุ ให้จัดทำโปสเตอร์ขนาด 80x120 เซนติเมตร

เอกสารที่เกี่ยวข้องการเงินสนับสนุนงานวิจัย
1. ใบสำคัญรับเงิน
2. ตัวอย่างบันทึกข้อความขอเบิกจ่ายงบประมาณสนับสนุนงานวิจัย
3. ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน
4. ตัวอย่างการเขียนงบประมาณสำหรับโครงการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้
5. ตัวอย่างการเขียนงบประมาณสำหรับโครงการวิจัยเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยี
6. แบบคำขอรับเงินผ่านธนาคาร

 

แบบฟอร์มรายงานข้อมูลผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน
1. แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ
2. แบบจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณเงินรายได้

แบบฟอร์มอื่น ๆ
1. แบบฟอร์มทะเบียนประวัติผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาข้อเสนอโครงการวิจัย
2. แบบฟอร์มประวัตินักวิจัย
3. แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2553
4. ขั้นตอนการดำเนินโครงการและการเบิกจ่าย งบประมาณการวิจัย
5. แบบสำรวจความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย 

 

 เกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินสนับสนุนการตีพิมพ์วารสารวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2556
      
 เกณฑ์การให้เงินอุดหนุนบุคลากรเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ

       เงินรางวัลสำหรับบุคลากรที่ได้รับรางวัลผลงานวิจัย ผลงานประดิษฐ์คิดค้นหรือผลงานสร้างสรรค์ในระดับชาติและระดับนานาชาติ พ.ศ.2556

   แบบฟอร์มขออนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณโครงการวิจัย  

   คู่มือการเขียนรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

  การประเมินผลข้อเสนอการวิจัยของหน่วยงานภาครัฐที่เสนอของบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 ตามมติคณะรัฐมนตรี       

 จรรยาบรรณนักวิจัย   
  แบบรายงานความก้าวหน้าของชุดโครงการวิจัย/แผนงานวิจัย/โครงการวิจัย 
  บันทึกขอขยายเวลาการทำวิจัย    
  ฟอร์มอนุมัติจ้างผู้ช่วยนักวิจัย   
  ฟอร์มภาระงานของผู้ช่วยนักวิจัย   
  สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวโครงการวิจัย   
  แบบประเมินรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัย 
  แบบประเมินรายงานวิจัยฉบับร่าง 
  แบบประเมินผลงานวิจัยหลังสิ้นสุดโครงการ 
  แบบประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย 
  หนังสือยินยอมการเผยแพร่งานวิจัย 
  แบบฟอร์มอนุกรรมการวิจัย 
  แบบฟอร์มประวัตินักวิจัย 
  คำชี้แจงแบบประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยรายโครงการ (แบบ ป-1) 
  แบบประเมินผลหลังสิ้นสุดการวิจัยรายโครงกาาร (แบบ ป.1) 
  ตัวอย่างการคิดงบประมาณการวิจัย 
  เอกสารประกอบการเบิกจ่าย (ตัวอย่างใบเสร็จรับเงิน)   
  แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากโครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากการวิจัยสู่ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2553
  ขั้นตอนการดำเนินโครงการและการเบิกจ่าย งบประมาณการวิจัย 

 ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน เรื่องการเผยแพร่ผลงานวิจัย  

 นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555 - 2559) และยุทธศาสตร์การวิจัย (พ.ศ.2555 - 2559) 4 ภูมิภาค

 

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

 ปกรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์