การใช้หญ้าหมักทดแทนในอาหารสุกรต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตและการย่อยได้ของโภชนะในสุกรพื้นเมือง

เจ้าของผลงาน: 
นัฐกานต์ โคตรชมภู, ศศิพันธ์ วงศ์สุทธาวาส, เฉลิมพล เยื้องกลาง, เสมอใจ บุรีนอก, เกศรา อำพาภรณ์, ชเวง สารคล่อง และไกรสิทธิ วสุเพ็ญ

สังกัดหน่วยงาน:

ประเภทผลงาน:

ชื่อวารสาร/รูปแบบการเผยแพร่: 
แก่นเกษตร ปีที่ 40 ฉบับพิเศษ 2 2555
ว/ด/ป ที่ตีพิมพ์/เผยแพร่/ใช้ประโยชน์: 
พุธ, มีนาคม 14, 2012
ค่าน้ำหนัก: 
0.25