personal

 

นางสุกัญญา  สีเมือง 
หัวหน้างานบริการการศึกษา

 
 

นางศิริวิภา   คำโส
หัวหน้าแผนกงานวิจัยและพัฒนา

 

นางสาวชลาลัย   เหง้าน้อย
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวจันทิศา  แก้วทองมี
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายทรงศิลป์   ประทุมวงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป