ขอเชิญชวนส่งข้อเสนอโครงการสนับสนุนการศึกษา วิจัย พัฒนาเทคโนโลยีอนุรักษ์พลังางนและพลังงานทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2560