ประชาสัมพันธ์และเชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับ ชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ครั้งที่ ๔

ประชาสัมพันธ์และ เชิญเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ครั้งที่ ๔ ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมนี้