ขอเรียนเชิญบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการและวิจัยระดับชาติและนานาชาติทางเทคนิคการ แพทย์ครั้งที่ ๕