การเปิดรับข้อเสนอทุนวิจัยและการแลกเปลี่ยนด้านการวิจัยและนวัตกรรม (Newton Mobility Grants) ร่วมกับ British Academy ภายใต้โครงการ Newton Fund ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐