ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ: ชีวิตดีเปลี่ยนได้ ด้วยศาสตร์แห่งใจ "Thailand National Conference on Psychology (TNCP 2017): Enabling Change and Quality of Life through Psychology"