ส่งข้อเสนอโครงการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ภายใต้หัวข้อเรื่อง บทบาทของรัฐสภาในการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศตาม บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ