ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ "การจัดการความรู้วิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practice for Knowledge Management)" มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์