ประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากร และนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงาน วิจัยในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ