เชิญเข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครสวรรค์ครั้งที่ ๒ (ICNSRU2017)