แจ้งขยายเวลาการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อเสนอ ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับนักวิจัยทุกประเภท

เรียน นักวิจัย
          ตามหนังสือ งานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่ มทร.อีสาน 1200/0113 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  และหนังสือที่ มทร.อีสาน 1200/1132 ลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2560 เรื่องแจ้งการขยายเวลาการเปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ประชาสัมพันธ์การเปิดและแจ้งการขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562  นั้น เนื่องจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะเจ้าภาพยังไม่มีกำหนดเปิดรับข้อเสนอการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562   
          จากข้อมูลข้างต้นสถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอแจ้งขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 สำหรับนักวิจัยทุกประเภท (นักวิจัยหน้าใหม่และนักวิจัยหน้าเก่า)  ดังนี้
 
1.นักวิจัยหน้าใหม่ ขยายเวลาเปิดรับข้อเสนอการวิจัย
ตั้งแต่วันที่ 11 -25 สิงหาคม 2560
2.โครงการวิจัยที่มีการใช้สัตว์ทดลอง ขยายเวลาการเปิดรับข้อเสนอการวิจัยตั้งแต่วันที่ 11 -13 กันยายน 2560
3.นักวิจัยเก่า นักวิจัยสามารถส่งข้อเสนอการวิจัย
ได้ถึงเดือนกันยายน 2560
 
 
         ทั้งนี้นักวิจัยที่มีความประสงค์ส่งข้อเสนอการวิจัยต้องปฏิบัติตามแนวทางการจัดทำข้อเสนอการวิจัยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัดตามลิ้งค์นี้ 

http://ird.rmuti.ac.th/…/Guidelines_for_the_preparation_of_…

และท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการส่งข้อเสนอได้ที่

http://ird.rmuti.ac.th/…/147-extend-exposure-time-for-resea…