ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยภายในงานประชุม วิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณีครั้งที่ ๑๑ และงานประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏ กลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ ๘