ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ : พัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสำหรับคนพิการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑