ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ : พัฒนาสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมสำหรับคนพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561