เปิดรับข้อเสนอโครงการกิจกรรมการสนับสนุนเพื่อเร่งการเติบโตของธุรกิจนวัตกรรมรายใหม่ สำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการ เติบโต (Innovative Startup) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รอบที่ ๒