เชิญชวนเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ ๔ ประจำปีพ.ศ.๒๕๖๑