เข้าร่วมการประชุมและนำเสนอผลงานวิจัยในโครงการประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับ ชาติและนานาชาติครั้งที่ ๙