แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการให้บริการของงานวิจัยและพัฒนา


ระดับความพึงพอใจ

1 คือ น้อยที่สุด  2  คือ น้อย  3  คือ ปานกลาง  4  คือ มาก  5  คือ  มากที่สุด

ยินดีต้อนรับ อาจารย์ เจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร

>>> เพื่อเป็นการประเมินผลการทำทำงาน และให้บริการของบุคลากรงานวิจัยและพัฒนา<< http://research.skc.rmuti.ac.th/*****


แบบสำรวจนี้มีคำถามทั้งหมด 9 ข้อ